Praktisch

Deelnemen & Annuleren

Inschrijving en betaling

Deelnemen aan activiteiten of huren van materiaal kan via het reserveringssysteem op de website, via de telefoon of via de mail. Pas wanneer je een bevestiging hebt ontvangen is de boeking definitief. Betaling geschiedt bij onlineboeking via het betaalprogramma Mollie of via een overboeking vooraf, onder vermelding van het boekingsnummer. Met het bevestigen van de boeking ben je zelf en voor de deelnemers uit je groep aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen. Als er sprake is van een aanbetaling en een saldo, dient het saldo steeds uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reservering betaald te zijn, tenzij anders is vermeld. Indien het saldo niet of niet op tijd wordt betaald betekent dit nooit dat de reservering vervalt en de verplichting tot betaling is opgeheven! We raden je aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annuleren door deelnemers

Als deelnemer heb je het recht een inschrijving te annuleren. Je dient dan rekening te houden met de volgende kosten (tenzij andere voorwaarden gelden als gevolg van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld overheids- en/of gemeenteverordeningen): – tot 30 dagen voor aanvang: 50% van het totale bedrag – tot 15 dagen voor aanvang: 90% van het totale bedrag – minder dan 15 dagen voor aanvang: het totale bedrag. Wij brengen je geen annuleringskosten in rekening als je zelf voor een vervanger zorgt. Je bent in dat geval evenals degene die de boeking overneemt, hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle verplichtingen en de eventueel uit de overdracht van de boeking voortkomende kosten. Annuleren en/of het overdragen van een reservering dient steeds schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Dit schrijven moet gericht zijn aan: Brandsport, Mierchamps 15, 6980 La Roche, België. De datum waarop dit schrijven ons bereikt is bepalend.

Annuleren door Brandsport

Brandsport behoudt zich het recht voor de cursussen te annuleren, te onderbreken of de route te wijzigen, in geval van mechanische pech, onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden (bv. te lage of extreem hoge waterstand), grensproblemen, stakingen, politieke situaties, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. Brandsport kan tevens een programma annuleren waarvoor het minimum aantal deelnemers niet werd gehaald, tot 15 dagen voor aanvang. Annulering door ons om een van bovenstaande redenen betekent altijd dat je alle gedane betalingen terugkrijgt, dit zonder recht op schade vergoeding. Als tijdens een programma een onvoorziene wijziging noodzakelijk is, zal de betrokken begeleider in overleg met Brandsport en de deelnemers een goed alternatief zoeken. Indien tijdens een programma blijkt dat een deelnemer over onvoldoende conditie beschikt of anderszins de activiteit niet kan voortzetten, zorgt Brandsport dat de deelnemer wordt teruggebracht naar de startplaats. Eventuele kosten die hiermee verband houden zijn voor rekening van de deelnemer. Er bestaat in dat geval geen recht op schadevergoeding of een gedeeltelijke teruggave van de betaling.

Gedragscode

Iedereen die bij Brandsport boekt voor een activiteit of de huur van materialen wordt verondersteld zich te schikken naar onze richtlijnen, zie hieronder in het menu voor de huurvoorwaarden. Bij ernstige overtreding van belangrijke gemaakte afspraken kan de betreffende deelnemer uitgesloten worden zonder recht op schadevergoeding en aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade. Brandsport onderschrijft als lid van diverse vakorganisaties de volgende 10 gedragsregels, betreffende: – correcte natuur betreding – respecteren van geldende reglementeringen – bescherming flora en fauna – inzetten van deskundige instructeurs – EHBO – zorgen voor de nodige veiligheidsmaatregelen tijdens de activiteiten – gebruik van professionele en kwalitatief goede materialen – hanteren van de geldende veiligheidsnormen voor die materialen – het verstrekken van de juiste informatie – het hebben van een Wettelijke Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering ten opzichte van deelnemers.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Brandsport is verzekerd t.o.v. deelnemers en derden betreffende haar wettelijke beroeps aansprakelijkheid als organisator van outdoor activiteiten en verhuurder van materialen via de BFNO, onze beroepsfederatie in België, vergelijkbaar met de VeBON in Nederland. Deze verzekering dekt de schade ontstaan door het in gebreke blijven van Brandsport in de genoemde functies. Schades toegebracht door deelnemers aan eigendommen van derden zijn voor eigen risico. Deelnemers zijn aansprakelijk voor de schade die Brandsport en/of haar bemiddelaar, het personeel en/of vertegenwoordigers door zijn/haar fout oplopen, alsmede ook wanneer aangegane verplichtingen niet worden nagekomen. Deelnemers zijn verplicht te voldoen aan alle verplichte reisformaliteiten, zoals geldige reisdocumenten en inentingen. Deelname is op eigen risico en elke deelnemer is verplicht mogelijke risico’s zelf te dekken. Te denken valt aan een goed dekkende ziektekostenverzekering, een passende reisverzekering die de activiteiten dekt waaraan men gaat meedoen, en een annuleringsverzekering; klik hier voor NL en hier voor Belgie. Deelnemers dienen tevens te zorgen voor een goede persoonlijke uitrusting. Deelnemers aan een programma waarbij men met water in aanraking komt, moeten goed kunnen zwemmen. Zelfstandige deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen meedoen, mits ouder(s) en/of verzorger(s) aanwezig zijn.

Klachten

Als je ondanks al onze goede voorzorgen toch een klacht meent te hebben, vragen we je deze indien mogelijk direct ter plaatse kenbaar te maken bij je begeleider. Als dit onmogelijk is of er geen bevredigende oplossing is gevonden, dient de klacht binnen 14 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld op ons adres in België. Wij proberen dan samen met de personen die het aangaat een bevredigende oplossing te vinden.

Vervoer

Voor bijna alle activiteiten geldt dat wij de heen- en terugreis niet verzorgen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Mensen die met het openbaar vervoer willen komen kunnen we inlichtingen geven omtrent de mogelijkheden. We kunnen je helpen bij het ‘carpoolen’.

Huurvoorwaarden

Wij hopen dat je met plezier gebruik kunt maken van ons kwalitatief goede materiaal. Het materiaal wordt regelmatig vernieuwd en na elk gebruik onderhouden. Alleen met jouw medewerking kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat alles in goede conditie blijft. Door akkoord te gaan met de boeking/reservering verplicht je je het volgende na te komen:

1. Je bent verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal ten opzichte van de verhuurder.

2. Voor aanvang van de verhuurperiode tel je alle materialen na om te controleren of de aantallen kloppen met de op de huurovereenkomst genoteerde aantallen. Klopt dit niet, dan meldt je dat onmiddellijk aan de verhuurder zodat een correctie kan plaatsvinden. Het is niet mogelijk dit na de huurperiode te doen.

3. Tijdens het gebruik van de gehuurde materialen dien je er zorg voor te dragen dat alles met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt gebruikt, zodat er geen andere beschadigingen ontstaan dan de slijtage die bij normaal gebruik te zien is. Dit ter beoordeling aan de verhuurder.

4. Betaling van het verschuldigde huurbedrag wordt voor aanvang van de huurtermijn voldaan. Restitutie van gelden voor gehuurd maar niet gebruikt materiaal kan niet plaats vinden.

5. Bij verlies of beschadiging van het gehuurde materiaal dien je het gebeurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Bij verlies betaal je de nieuwprijs voor een vervangend exemplaar en bij herstelbare beschadigingen een vergoeding die wordt vastgesteld door de verhuurder. Schade die niet wordt gemeld en schade toegebracht aan derden kan na afloop van de huurtermijn alsnog op de huurder worden verhaald.

6. De huurder dient voor een afdoende verzekering te zorgen en verplicht zich persoonlijk de eventuele schade direct en volledig te voldoen aan de verhuurder.

7. Brandsport heeft een bedrijfs WA-verzekering die de schade vergoedt die ontstaat door ondeugdelijkheid van het materiaal als gevolg van nalatig onderhoud. Dit ter beoordeling aan de expert van het technisch onderzoek ter vaststelling van de vermeende ondeugdelijkheid. Schade ontstaan door materiaal- en/of fabricagefouten zijn voor rekening van de fabrikant.

8. Na afloop van de verhuurtermijn worden alle materialen schoongespoeld ingeleverd op de laatste huurdag uiterlijk om 18.00 uur. De teruggebrachte materialen worden samen met de verhuurder gecontroleerd. Vermissingen en gebreken worden direct afgerekend.

9. Wanneer je het gehuurde materiaal langer dan de vooraf overeengekomen periode wilt huren, dien je de verhuurder onmiddellijk om toestemming te vragen. De daarvoor verschuldigde extra vergoeding wordt in dit geval bij inlevering van het materiaal voldaan.

10. Wanneer het gehuurde materiaal later dan overeengekomen wordt ingeleverd zonder toestemming van de verhuurder, wordt het van toepassing zijnde extra aantal dagen in rekening gebracht en direct bij inlevering van het materiaal voldaan.

11. Wij vragen je de volgende gedragsregels te respecteren en deze door te geven aan uw eventuele medesporters. Deze regels zijn opgesteld door de BFNO, de Beroeps Federatie voor Natuursport Ondernemers en worden ook onderschreven door de VeBON, de Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland.

Gedragscodes als je in de natuur bent

• Respect voor de natuur: Laat geen vuilnis achter.

• Respecteer beschermde Natuurreservaten: Vermijd beschadiging van de begroeiing en verstoring van de dieren.

• Respect voor de andere natuurgebruikers: Verleen gepaste voorrang, zoals mountainbikers aan wandelaars en vaarders aan vissers bijvoorbeeld. Vermijd luidruchtig optreden en overbezetting van het betreffende gebied.

• Respect voor eigendom: Vermijd het betreden van privé terreinen zonder toestemming.

Naleven van reglementen

Respecteer geldende plaatselijke reglementen en stel je daarvan op de hoogte. Vraag waar nodig toestemming aan de bevoegde verantwoordelijke. Kampeer en overnacht alleen op toegestane plaatsen. Houd rekening met de plaatselijke bevolking, respecteer gewoonten, gebruiken en taal ter plaatse: België is een hoofdzakelijk tweetalig land waar de mensen in Wallonië alleen Frans spreken en die in Vlaanderen alleen Vlaams. De mensen zijn dus niet tweetalig, uitzonderingen daargelaten. Probeer altijd vriendelijk te blijven, ook al is de ander dat niet: je bent te gast en uiteindelijk bereik je er vaak veel meer mee. Sta niet op eventueel vermeende rechten maar blijf tactvol. Kleed je zoveel mogelijk beschut en ongezien om. Parkeer de auto zodanig dat er niemand hinder van kan hebben.

Veiligheid

Neem altijd de nodige preventieve veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de sporten die je gaat beoefenen. 
Volg gegeven instructies op, gebruik goed en veilig materiaal en zorg voor deskundige begeleiding.

Reisverzekering

Iedere deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor een goede reisverzekering.

Informeer van te voren bij je eigen verzekeringsagent of alle sporten waar je aan gaat deelnemen door je verzekering worden gedekt. De verzekering wil altijd weten of je aan de zogenaamde ‘gevaarlijke’ sporten als beginner of gevorderde gaat meedoen. In de meeste gevallen zal dit het beginners niveau zijn; dat is vaak in de basisverzekering inbegrepen. Mocht dit niet het geval zijn zorg dan voor een aanvullende verzekering. Indien deze aanvulling niet mogelijk is via je eigen verzekering, kan je het hier online regelen voor NL en Belgie

Partners & Links

Partners Brandsport Teambuilding Adventures

Catering

Barbecues, meergangen-menu’s, luxe catering, exclusieve thema diners, catering voor groepen (diverse budgetten); ‘outdoor’ catering buiten op locatie aansluitend op een activiteit, luxe ‘outdoor’ restaurant onder een schitterende tent speciaal voor uw evenement!

Brandsport regelt het voor u met de juiste partner, informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Campings in de omgeving van Brandsport

Camping Benelux in La Roche

Camping de l’Ourthe in La Roche

Camping Pont de Berguême in Tenneville, op 8 km van Brandsport

Bed & Breakfast

Al Bonne Cinse in Cense, op 4 km van Brandsport, maaltijden via catering mogelijk

Villa Le Monde in La Roche, op verzoek zijn maaltijden mogelijk

Les Moineaux in Maboge, meerdere 2p en ook meerpersoonskamers

La Fermette Blanche in Nadrin, 4 2-p kamers (evt. met kinderen)

Maison des Amis in Hives, vlak bij La Roche, warme maaltijden mogelijk, max. 12 personen

Gai Séjour is halverwege tussen La Roche en Brandsport gelegen

Groepshuizen

La Laiterie, herberg en kloppend hart van Brandsport, net buiten het dorpje Mierchamps, gelegen op 7 km van La Roche-en-Ardenne in de bossen.

Landgoed Le Hérou ruim landhuis met enorm park aan de rand van het bos, 13 kamers voor 39 volwassenen, slaapzaal voor 21 personen; bijzetten kinderbedjes mogelijk

Le Hérou in La Roche-en-Ardenne, vlak bij de activiteitenlocaties van Brandsport

Le Relais de la Forge ruime vakantiewoning voor max. 22 personen in het dorpje Cielle

Het Avonturenhuis ruim verblijf met slaapzalen en goede bedden, grote tuin

Villa les Bains in Gênes op ca 10 km afstand van Brandsport, 4 sterren villa voor 33 personen met zwembad en sauna

Vakantiehuis La Residence in het dorpje Wembay, op 8 km afstand van Brandsport, accommodatie met veel ruimte voor 29 personen

Jeugdherberg Champlon, in Champlon op 6 km afstand van Brandsport

Ardennes Etape, villa’s te huur omgeving La Roche-en-Ardenne, activiteiten bij Brandsport

Kleinere hotels

Hotel Villa Les Olivettes bij La Roche, vlak bij de activiteiten locaties van Brandsport

Hotel Le Strument bij La Roche, enkele ruime kamers, camping en restaurant

Grotere hotels met business faciliteiten

Floreal Club in La Roche-en-Ardenne vlak bij de activiteiten locaties van Brandsport

Ol Fosse d’Outh bij Houffalize; Brandsport verzorgt ook programma’s op maat ter plaatse

www.ardennes-etape.com

Linkpagina’s

www.la-roche-tourisme.com

www.la-roche-en-ardenne.be

www.velomediane.com

www.coeurdelardenne.be

www.teamuitstapje.nl

www.ardennenwijzer.be

www.ardennenwijzer.nl

www.belgie-ardennen.jouwpagina.nl

www.belgischeardennen.goedbegin.com

www.belgischeardennen.goedbegin.be

www.ardennen.toplinkjes.nl

www.ardennen.linkje.nl

www.ardennen.linkvoorjou.nl

www.belgischeardennen.toplinkjes.nl

www.ardennen.1startpagina.nl

www.ardennen.goedvinden.com

www.vakantiehuizen.goedvinden.com

www.vakantiehuizen.jouwonderwerp.nl

www.ardennen.hierzoeken.nl

www.kanoforum.nl

www.reisverzekeringafsluiten.nl

www.lesolivettes.be
www.2link.be

ardennen.pagina.nl

ardennen.jouwpagina.nl

ardennenvakantie.jouwpagina.nl

ardennentoerisme.jouwpagina.nl

ardennen.gerelateerd.nl

ardennen.linkoverzicht.be

ardennen-actief.jouwpagina.nl

ardennen.favorietje.nl

ardennen.2link.be

http://ardennen.linknet.be

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik het best reserveren en informeren?

Informeren, reserveren en direct boeken kan via de website. Voor overnachtingsplaatsen kan je het best telefonisch of via de mail contact opnemen. Zo weet je snel wat de mogelijkheden zijn. Je kunt vrijblijvend een optie vragen, zodat je even de tijd hebt om met de achterban te overleggen. Zorg altijd dat je een telefoon/ GSM nummer achter laat, zodat we je makkelijk kunnen bereiken voor overleg. Heb je andere vragen? Onze medewerkers beantwoorden ze graag!

2. Ik kan de offerte- of informatie aanvraag niet verzenden. Wat doe ik fout?

Zorg ervoor dat alle verplichte velden met een sterretje correct zijn ingevuld voor je op ‘versturen’ klikt.

3. Is het nodig te reserveren?

Als je teleurstellingen wilt voorkomen kun je het best van te voren reserveren of boeken. Sommige periodes (feestdagen, vakanties) zijn bijzonder druk en zorgen ook voor veel ‘losse aanloop’. Als je dan zeker wilt zijn dat er bv. nog een mountainbike voor je staat omdat je wat later bent door de file, kan je het best van te voren reserveren. Zodra je de reservering hebt bevestigd, ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging en staat je reservering vast. Vanaf dat moment gelden de algemene voorwaarden.

4. Geldt er een minimum aantal deelnemers per activiteit?

Voor de begeleide (halve) dagactiviteiten geldt een minimum van 10 personen, voor een weekend in onze Herberg La Laiterie is dat 8 personen. Wij voegen groepjes kleiner dan 8 in overleg samen, om zo het minimum aantal te halen en de activiteit te laten doorgaan.

5. Kan ik ter plaatse betalen met pin of creditcard?

Nee, helaas niet. We werken op veel verschillende locaties en we hebben ter plaatse niet de mogelijkheid om elektronisch te betalen. Graag vooraf via de bank of ter plaatse contant betalen. Op onze thuisbasis in Mierchamps is het mogelijk om af te rekenen met een QR-code en uw telefoon. Hiervoor betaalt u 0,50 euro per transactie.

6. Welke tijden worden gehanteerd voor activiteiten en huur van materialen?

Voor de huur van materialen kun je bij de Laiterie terecht vanaf 09.00 uur en in onze winkel in La Roche (t.o. de toeristische dienst) vanaf 09.30 uur. De gehuurde materialen dienen tegen 17.45 uur weer te zijn ingeleverd. Voor de begeleide activiteiten gelden de volgende tijden: van 09.45 uur tot 13.00 uur en van 13.45 uur tot ongeveer 17.00 uur.

7. Zijn er speciale tarieven voor scholen en bedrijven?

Voor managementtrainingen en scholenwerkweken hanteren we speciale tarieven; vraag voor je programma een offerte of maatwerk voorstel aan.

8. Is Brandsport iedere dag geopend?

Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar in het hoogseizoen, vanaf november tot en met maart op dinsdag t/m vrijdag. Onze mail wordt in die periode in ieder geval op dinsdag, donderdag en vrijdag gecheckt. De shop in LaRoche is van april t/m oktober ieder weekend en de feestdagen geopend; in juli en augustus zelfs iedere dag! Vooraf gereserveerde activiteiten zijn natuurlijk het hele jaar door op iedere gewenste dag mogelijk.

9. Kan ik kosteloos annuleren?

Dat ligt aan de afspraken en de termijn waarbinnen de annulering plaatsvindt. Bij het reserveren van een activiteit leggen we de afspraken vast en reserveren onze instructeurs en de materialen voor uw programma. Onze voorwaarden voor annuleringen staan in de voorwaarden. Sluit daarom altijd een annuleringsverzekering af.

10. Ben ik verzekerd voor de deelname aan de activiteiten?

Nee, niet automatisch; de meeste mensen hebben zelf al lopende verzekeringen die heel verschillende dekkingen hebben. Mocht je eigen verzekering niet alle activiteiten dekken, dan kun je vanuit NL goed terecht bij Elvia. Voor België: Mondial Assistance. Je bent altijd verplicht zelf zorg te dragen voor een goede verzekering. Mocht er door een fout van Brandsport, materiaalpech of een menselijke fout van de instructeur iets voorvallen, dan treedt de professionele verzekering voor beroepsaansprakelijkheid van Brandsport in werking die is afgesloten via BFNO de Beroeps Federatie voor Natuur Ondernemingen. BFNO is vergelijkbaar met de VeBON in Nederland.

11. Als ik in Auberge La Laiterie logeer, verblijven er dan ook andere mensen?
Ja, normaal gesproken wel; een gezellige manier om andere ‘outdoor’ mensen te leren kennen. Je kunt Herberg La Laiterie ook exclusief afhuren: je betaalt dan een vast bedrag en daarmee huur je de volledige accommodatie. Er verblijven dan, behalve de Brandsport medewerkers, geen andere groepen in huis. Voor bedrijfstrainingen maken we afspraken op maat.

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan hier.